Rychlé informace:

Technologický popis vypracovaný brněnskou laboratoří IMOS a schválený ČVUT katedrou silničních staveb ke stažení v pdf dokumentu zde. popis.pdf

Technologický popis

1. TECHNOLOGICKÝ POSTUP

Vysprávky lze provádět při teplotách vzduchu nad 0 °C, přičemž teplota vzduchu v posledních 24 hodinách by neměla být nižší než -5 °C. Ve výjimečných případech za účelem odstranění závady ve sjízdnosti je možno provádět vysprávky i při záporných teplotách vzduchu, ale je nutno upravit pracovní postup tak, aby byla dodržena hutnící teplota asfaltové směsi min. 130 °C. Povrch vozovky musí být vždy suchý, nebo jen mírně zavlhlý. Vysprávky nelze provádět za deště nebo sněžení. Vysprávky nelze provádět, pokud je výtluk vyplněný vodou.

1.1  Přípravné práce

1.1.1 Zástupci objednatele a zhotovitele upřesní rozsah prací před jejich zahájením, s ohledem na aktuální stav vozovky.

1.1.2 Před zahájením prací je nutno ověřit, že opravované místo má příčinu poruchy pouze ve vyspravované vrstvě a ne v níže položené vrstvě (položených vrstvách)  nebo dokonce v podloží vozovky.

1.1.3 Pracovní prostor se vymezí umístěním dopravních značek nebo dopravních zařízení. Vysprávky se provádí obvykle za provozu, s jeho částečným omezením. Umístění dopravních značek je nutno projednat a odsouhlasit v předstihu (viz čl. 9.3.2).

1.1.4 Před prováděním vysprávek se povrch vozovky řádně očistí od hlíny, prachu a jiných nečistot (zametením, tryskáním tlakovým vzduchem).

1.2  Vlastní provedení prací

1.2.1 Tloušťka původní obrusné (případně obrusné a částečně i ložní) vrstvy vozovky musí zajišťovat potřebnou tloušťku pro recyklování. V případě, že část ložní vrstvy může být recyklována spolu s obrusnou vrstvou, nemusí být podmínka tloušťky původní obrusné vrstvy splněna a lze recyklovat stavební směs obou vrstev v jednom pracovním cyklu. To se však omezuje pouze na pozemní komunikace nižšího dopravního významu.

Při pracovním postupu nesmí dojít k přepalování starého asfaltového pojiva v recyklátu a vozovka musí být prohřáta do takové hloubky, aby teplota recyklované směsi dosáhla požadované teploty. Doporučeno je prohřátí provádět na tloušťku 20-30 mm. Dále je nutno sladit pracovní dobu ohřevu, tlak plynu v infrazářičích, jejich výšku nad vozovkou. Při práci na vlhkém krytu, za chladného a větrného počasí, je větší riziko nerovnoměrného prohřátí celé tloušťky zpracovávané vrstvy.

Příliš vysoká teplota infrazáření je charakterizována silným vyvíjením kouře, nízká teplota mechanickým porušením zrn kameniva při rozrušování materiálu vrstvy 
původní vozovky. Z tohoto důvodu je nezbytné provádět průběžnou kontrolu teploty ručním teploměrem. Příčné a podélné napojení na stávající vrstvu vozovky se zabezpečuje ohřevem původního krytu vozovky z obou stran v šířce min. o 10 cm větší, než je pracovní šířka výtluku.

Množství doplňkového R-materiálu se řídí geometrickým tvarem povrchu vozovky (hloubka výtluku, vyrovnání profilu v místě poklesu vozovky) a opotřebením obrusné vrstvy ztrátou materiálu (hloubková koroze).

1.2.2  Příprava R-materiálu
R-materiál je umístěn a ohříván v zařízení SILKOT podle příslušného návodu výrobce k obsluze zařízení. Obsluha spočívá v doplňování (dávkování) vyfrézovaného nebo předrceného R-materiálu v potřebném množství.

1.2.3 Upravený výtluk do hloubky max. 55 mm se doplní R-materiálem. Urovnání recyklátu do profilu vozovky se provádí dřevěnými nebo kovovými hrably s potřebným navýšením o cca 20-30 % tloušťky vrstvy.

V zájmu dodržení potřebného navýšení po celé ploše a zvláště na hranách a rozích se doporučuje používat ohraničujících latí nebo hranolů tak, aby bylo možno směs srovnat stahovací latí.

Teplota recyklované směsi při míchání je odvislá od penetrace asfaltového pojiva a je uvedena v tabulce 1.

Tabulka 1: Pracovní teploty recyklované směsi 

Penetrace výsledného
pojina recyklátu p.j.
Teplota směsi (°C)
MIN MAX.
> 100   125 160
66 – 100 130 165
≤ 65 145 180


1.2.4 Hutnění rozprostřené a urovnané směsi se provádí ručně vedenými vibračními válci. Postupuje se ve směru od pracovních spár. Hutnění vibračními deskami či jinými prostředky se nedoporučuje.

Hutní se bezprostředně po urovnání směsi, dokud je tato ještě horká, a tak dlouho, až je povrch vysprávky rovný, celistvý a beze stop po zhutňovacím mechanismu. Povrch vysprávky musí být v jedné úrovni s okolním povrchem vozovky.  

Místo vysprávky lze posypat jemnozrnným posypem.

1.3 Dokončovací práce zahrnují úklid pracoviště, odstranění dopravních značek, odvoz mechanismů a pracovních pomůcek, a uvolnění vozovky pro provoz. Uvolnění vozovky k provozu se doporučuje až po vychladnutí směsi na teplotu menší než 60 °C.

 

2. PŘEJÍMKA PRACÍ, ZKOUŠENÍ A KONTROLA

Pro předání a převzetí prací platí ustanovení TKP Kap. 7 – Příloha č. 2 - Údržba a opravy hutněných asfaltových vrstev. Zhotovitel prací prokáže způsobilost pro jejich provádění, např. podle Metodického pokynu k Systému jakosti v oblasti pozemních komunikací (SJ-PK). Doporučuje se předložení referencí, že stejné práce již dříve s úspěchem prováděl. Povinnost prokázat způsobilost platí pro odbornou laboratoř – zpracovatele výrobního předpisu dále podle Metodického pokynu k SJ-PK pro Část II/3 Zkušebnictví (laboratorní činnosti).  

2.1  Zkoušky typu
Pro lokální výspravy nemusí být objednatelem schvalována zkouška typu asfaltové směsi.  

2.2  Kontrolní zkoušky
Prokazuje se rovnost, mezerovitost, míra zhutnění (na vývrtech nebo nedestruktivně) hotové asfaltové vrstvy v četnosti stanovené objednatelem.

2.3  Předání a převzetí prací provádějí pověření zaměstnanci zhotovitele a objednatele. 
Při přejímce se kontroluje:

  • celistvost povrchu vysprávky,  
  • těsnost spojení v pracovních spárách,
  • rovnost povrchu dle ČSN 73 6175; pro hodnocení rovnosti při lokálních výspravách asfaltových vrstev platí tolerance 8 mm; v případě požadavku 6 objednatele u komunikací vyššího dopravního významu je největší přípustná tolerance 5 mm,
  • doklady o provedených laboratorních zkouškách a množství zabudovaných hmot. 

 

3. BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ

3.1 Obecné zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví
Pracovníci jsou povinni dodržovat při práci všeobecná pravidla bezpečnosti práce a hygieny a používat předepsané ochranné pomůcky. Při manipulaci s asfaltovými materiály je nutno dodržovat příslušná ustanovení bezpečnosti práce.

3.2 Obsluha zařízení SILKOT a ostatních mechanismů musí být prokazatelně seznámeny s jejich obsluhou (dle pokynů výrobce) a jejich znalosti musí být prakticky ověřeny. Pro obsluhu mechanismů musí mít příslušná oprávnění.

3.3  Bezpečnost práce za provozu silniční dopravy

3.3.1  Bezpečnost pracovníků
Při práci za provozu musí být pracovníci vybaveni výstražnými oděvy s označení z retroreflexního materiálu s vysokou viditelností.  Tažné vozidlo i zařízení SILKOT musí být vybaveny výstražnými majáčky oranžové barvy a při práci je musí mít neustále v činnosti. 

3.3.2  Bezpečnost účastníků silničního provozu se zajišťuje usměrňováním provozu soustavou svislých dopravních značek a dopravního zařízení.  
Jde o přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích podle ustanovení § 61 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb.
Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích jsou stanoveny v TP 66 MDS ČR. Při jejich aplikaci na konkrétní případy je ovšem nutno vycházet zustanovení zákona č. 361/2000 Sb. V platném znění a prováděcího předpisu – vyhlášky Ministerstva dopravy ČR č. 30/2001 Sb. V platném znění, zejména pokud jde o umístění a druh dopravních značek.

3.3.3 Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích I. třídy, k nimž má příslušnost k hospodaření Ředitelství silnic a dálnic ČR, stanovuje Směrnice generálního ředitele č.2/02 – Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích za provozu.

 

4. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Při provádění prací je povinností zhotovitele počínat si tak, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí a aby byly dodržovány všechny předpisy týkající se ochrany životního prostředí.

 

5. CITOVANÉ A SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY 

ČSN EN 12591 Asfalty a asfaltová pojiva. Specifikace pro silniční asfalty 
ČSN EN 1427 Stanovení bodu měknutí. Metoda kroužek a kulička
ČSN EN 13108-1 Asfaltové směsi
– Specifikace pro materiály 
– Část 1: Asfaltový beton
ČSN EN 13108-8 Asfaltové směsi
– Specifikace pro materiály
– Část 8: R-materiál
ČSN EN 13108-20 Asfaltové směsi
– Specifikace pro materiály
– Část 20: Zkoušky typu
ČSN 73 6100 Názvosloví silničních komunikací
ČSN 73 6121 Stavba vozovek
– Hutněné asfaltové vrstvy
– Provádění a kontrola shody
TP 66 Zásady pro přechodné dopravní značení na PK 
TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek
TP 87 Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek
TP 105 Nakládání s odpady vznikajíc&´mi při výstavbě, opravách a údržbě PK
TP 150 Souvislá údržba a opravy vozovek pozemních komunikací obsahujících dehtová pojiva
TP 208 Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena  
TP 209 Recyklace asfaltových vrstev netuhých vozovek na místě za horka
TKP Kap. 7 Hutněné asfaltové vrstvy
SJ-PK  Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK) č.j.
20840/01-120 z 10.4.2001 (Věstník dopravy 9 z 2.5.2001) ve
znění změn č.j. 30678/01-123 ze dne 20.12.2001 (Věstník
dopravy 1 z 10.1.2002), č.j. 47/2003-120-RS/1 ze dne
31.1.2003 (Věstník dopravy 4 z 19.2.2003), č.j. 174/05-120-
RS/1 ze dne 1.4.2005 (Věstník dopravy 9 z 27.4.2005) a č.j.
678/2008-910-IPK/1 ze dne 1.8.2008 (úplné znění včetně
opravy tiskových chyb bylo vyhlášeno pod č.j. 678/2008-910-
IPK/2 ve Věstníku dopravy 18 z 27. srpna 2008) a změny č.j.
980/2010-910-IPK/1 ze dne 9. listopadu 2010.

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích

Vyhláška MDS č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích.