Rychlé informace:

Technologický popis vypracovaný brněnskou laboratoří IMOS a schválený ČVUT katedrou silničních staveb ke stažení v pdf dokumentu zde. popis.pdf

Technický popis

1. ÚVOD 

Technologie prováděné v rámci běžné údržby vozovek pozemních komunikací jiných dopravních ploch jsou nezbytným nástrojem k zachování provozuschopnosti v požadované úrovni. V mnoha případech se technický stav povrchu nezhorší souvisle celoplošně, ale k degradaci dojde z různých příčin jen lokálně. Je tedy nutno operativně odstranit závadu z důvodu bezpečnosti provozu na pozemní komunikaci. Lokální údržba má ve většině případů charakter dočasného opatření.

Termín recyklace vozovek lze vymezit jako použití materiálů z původní vozovky, které jsou opětovným zpracováním znovu využity technicky a ekologicky vhodným způsobem v konstrukci vozovky. V případě, že materiál z původní vozovky je opětovně využit ve stejném místě konstrukce vozovky bez odvozu, jedná se o recyklaci na místě (in-situ).

Recyklací lze dosáhnout:

 • účelného využití odpadů jejich přeměnou na recyklovaný materiál namísto uložení na řízené skládky,
 • omezení čerpání přírodních zdrojů,
 • úspory energií,
 • snížení některých nežádoucích vlivů (hluk, znečištění, doba výstavby, apod.).

Asfaltové vrstvy vozovek složené ze směsi kameniva obalené asfaltovým pojivem  je možno úspěšně recyklovat. Při optimální technologii recyklace by se výsledná kvalita konstrukce s užitím vrstvy (vrstev) z recyklovaných materiálů neměla lišit od kvality vozovky zhotovené pouze z nových materiálů. V případě použití recyklovaných materiálů v rámci běžné údržby vozovek v havarijním nebo nevyhovujícím stavu z důvodu výskytu konstrukčních poruch má vysprávka vždy krátkodobý charakter.

 

2. PŘEDMĚT

Tento technický předpis obsahuje obecné zásady pro provádění běžné údržby hutněných asfaltových vrstev s opětovným zpracováním původní asfaltové směsi za horka na místě (in-situ), a to rozehřátím pomocí zařízení SILKOT, s doplněním asfaltovým R-materiálem, ručním promícháním a strojním zhutněním.

Předpis se nezabývá recyklací živičného materiálu, tj. materiálu, který místo asfaltu obsahuje zcela nebo zčásti dehet, příp. jiná pojiva zatěžující životní prostředí. Pro údržbu a opravy vozovek s dehtem je nutno uplatnit speciální technologie a pracovní postupy odstraňující nebo alespoň omezující toto zatížení. V případě výskytu dehtu je třeba postupovat podle TP 150.

Vzhledem k časově omezeným praktickým zkušenostem s aplikací se zařízením SILKOT a s hodnocením výsledných vysprávek v České republice je tento předpis zpracován jako předběžný. Zásadnější technické zkoumání této technologie nebylo provedeno. Proto se uživatelé zařízení, správci komunikací a odborná veřejnost 
žádají o poskytnutí praktických zkušeností především s výslednou kvalitou provedených vysprávek na e-mailovou adresu info@siltek.cz.

 

3. TERMÍNY A DEFINICE

3.1 Vysprávkou se podle tohoto předpisu rozumí lokální oprava krytu vozovky za použití horké asfaltové směsi. Vysprávkou jsou zejména opravy výtluků v obrusné vrstvě, příp. v celém krytu vozovky, výjimečně opravy lokálního poklesu (např. po výkopech a překopech). Vyprávky se provádí většinou jako hotová úprava povrchu obrusné vrstvy v místě poruchy. Vysprávka řeší aktuální problém výtluku tím, že jej odstraní.

3.2 Recyklace na místě za horka (ve smyslu tohoto předpisu) je opětovné zpracování asfaltové směsi v místě zabudování s doplněním chybějícího množství směsi ohřátým doplňkovým asfaltovým R-materiálem.  

3.3 Recyklát je ve smyslu tohoto předpisu asfaltová směs v místě vysprávky získaná nahřátím a rozpojením z původní hutněné asfaltové vrstvy, obvykle z obrusné vrstvy. 

3.4 R-materiál je homogenizovaná směs kameniva a asfaltu získaná frézováním z krytových vrstev vozovek nebo vybouráním, drcením a tříděním a určená pro další použití zejména v technologiích recyklace za horka. Kvalitnější materiál je získán odděleným frézováním obrusné a ložní asfaltové vrstvy.

 

4. STAVEBNÍ HMOTY

4.1 Recyklát (materiál původní konstrukce vozovky) je základním stavebním materiálem. Stavební směs recyklované vrstvy musí splňovat podmínky maximální velikosti zrna odpovídajícího tloušťce výsledné vrstvy. Ve většině případů se recyklát použije výhradně z obrusné vrstvy vozovky.

4.2 R-materiál (přidávaná asfaltová směs)
Zrnitostní složení přidávané asfaltové směsi má vyhovovat požadavkům na 
asfaltový beton pro obrusné vrstvy typu ACO 11 nebo ACO 16. Ověření se provede samostatným laboratorním rozborem.  

4.3 Recyklovaná asfaltová směs
Výsledná směs vysprávky složená z recyklátu a R-materiálu.

 

5. STAVEBNÍ MECHANIZMY

5.1 Speciální zařízení SILKOT 70-80 pro vysprávky hutněných asfaltových vrstev je mobilní zařízení pro rozehřívání asfaltového materiálu vrstvy původní konstrukce vozovky v místě provádění vysprávky infratechnologií. Zařízení je současně vybaveno zásobníkem ke skladování a ohřevu asfaltového R-materiálu. Zařízení není vybaveno možností nuceného promíchávání tohoto R-materiálu

Zařízení SILKOT je taženo traktorem nebo je umístěno na nákladním automobilu a je vybaveno infrazářiči umístěnými v zadním nahřívacím sklopném čele, jakož i  izolovaným ohřívacím zásobníkem R-materiálu.

Práce se zařízením SILKOT je zařazena uvnitř sledu dílčích technologických postupů k provedení vysprávek jako klíčová operace. 
 
5.2 Strojní sestava pro technologii vysprávek s použitím zařízení SILKOT:

 • zařízení SILKOT
 • nářadí a pomůcky pro ruční promíchání a urovnání rozehřáté recyklované směsi a R-materiálu
 • hutnící prostředek: malý ručně vedený vibrační válec 

 

6. ÚPRAVA RECYKLOVANÉ ASFALTOVÉ SMĚSI  

6.1 Laboratorní příprava se doporučuje jen u prací většího rozsahu na homogenn&´m úseku na dopravně významnějších komunikacích a/nebo v případech, kdy je vyžadována objednatelem této technologie běžné údržby.

6.2 V případě uplatnění bodu 6.1 vypracuje laboratoř s příslušnou odbornou způsobilostí návrh úpravy recyklované směsi s doplňkovým R-materiálem, a to na podkladě laboratorního rozboru vzorků směsi odebraných z míst, kde má být provedena oprava (jádrový vývrt nebo výsek) a ze vzorků odebraných ze skládky R-materiálu.  
Četnost odběru vzorků závisí na rozsahu prováděné opravy a příp. kvalitativních změn povrchu vozovky.

6.3 Na jádrových vývrtech resp. výsecích se určí:

 • tloušťka obrusné vrstvy (případně obrusné a ložní vrstvy)
 • objemová hmotnost
 • mezerovitost
 • zrnitost kameniva  
 • obsah pojiva 

V případě výskytu dehtu, nebo jiných pojiv, které jsou z hlediska ochrany životního 
prostředí nebezpečnými látkami, nelze postup dle tohoto předpisu v souladu s čl. 2
použít.

 

7. CITOVANÉ A SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY 

ČSN EN 12591 Asfalty a asfaltová pojiva. Specifikace pro silniční asfalty 
ČSN EN 1427 Stanovení bodu měknutí. Metoda kroužek a kulička
ČSN EN 13108-1 Asfaltové směsi
– Specifikace pro materiály 
– Část 1: Asfaltový beton
ČSN EN 13108-8 Asfaltové směsi
– Specifikace pro materiály
– Část 8: R-materiál
ČSN EN 13108-20 Asfaltové směsi
– Specifikace pro materiály
– Část 20: Zkoušky typu
ČSN 73 6100 Názvosloví silničních komunikací
ČSN 73 6121 Stavba vozovek
– Hutněné asfaltové vrstvy
– Provádění a kontrola shody
TP 66 Zásady pro přechodné dopravní značení na PK 
TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek
TP 87 Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek
TP 105 Nakládání s odpady vznikajícími při výstavbě, opravách a údržbě PK
TP 150 Souvislá údržba a opravy vozovek pozemních komunikací obsahujících dehtová pojiva
TP 208 Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena  
TP 209 Recyklace asfaltových vrstev netuhých vozovek na místě za horka
TKP Kap. 7 Hutněné asfaltové vrstvy
SJ-PK  Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK) č.j.
20840/01-120 z 10.4.2001 (Věstník dopravy 9 z 2.5.2001) ve
znění změn č.j. 30678/01-123 ze dne 20.12.2001 (Věstník
dopravy 1 z 10.1.2002), č.j. 47/2003-120-RS/1 ze dne
31.1.2003 (Věstník dopravy 4 z 19.2.2003), č.j. 174/05-120-
RS/1 ze dne 1.4.2005 (Věstník dopravy 9 z 27.4.2005) a č.j.
678/2008-910-IPK/1 ze dne 1.8.2008 (úplné znění včetně
opravy tiskových chyb bylo vyhlášeno pod č.j. 678/2008-910-
IPK/2 ve Věstníku dopravy 18 z 27. srpna 2008) a změny č.j.
980/2010-910-IPK/1 ze dne 9. listopadu 2010.

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích

Vyhláška MDS č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních  komunikacích